Elektrotechnická online kalkulačka


Elektrotechnická online kalkulačka

   Táto online kalkulačka umožňuje vykonávanie rôznych známych i menej známych výpočtov z elektrotechniky. Obsahuje výpočty z článku sa vzorcami a mnohé ďalšie. Namiesto desatinnej čiarky je nutné používať bodku.
Kalkulačka je zatiaľ v testovacej prevádzke. Ak niekomu nefunguje, zapnite si JavaScript. Ak nefunguje ani potom, napíšte mi. Ak niečo vypočíta zle, napíšte mi. :) Postupne sem budem pridávať ďalšie výpočty.

   Návod:
Modré položky sú vstupné - zadajte do nich hodnotu.
Červené položky sú výstupné - objavuje sa v nich výsledok.
Zelené položky sú obojsmerné. U výpočtov so zelenými položkami vyplňte všetky políčka okrem jedného, ktoré bude vypočítané (ak nie je uvedené inak).
Nakoniec stlačte "Vypočítať". Políčka zmažete stlačením "Odstrániť".


1. Odpor vodiče
Vztah mezi odporem vodiče, jeho průřezem (průměrem) a jeho délkou. Zadejte kov a libovolné 2 hodnoty, třetí bude dopočítána.
-Máte špuli drátu. Nechcete to celé rozmotat kvůli zjištění jeho délky. Zde můžete délku drátu zjistit podle jeho odporu (ohm) a jeho průřezu či průměru.
-Můžete také určit, jak velký odpor bude mít vinutí či vedení o určité délce a průřezu (průměru).
-Dále můžete určit minimální průřez (průměr) vodiče, pokud vedení či vinutí dané délky nesmí překročit určitý odpor.

Kov:  
Odpor vodiče:   ohm
Průřez vodiče:   mm2
Délka vodiče:   m
 

Kov:  
Odpor vodiče:   ohm
Průměr vodiče:   mm
Délka vodiče:   m
 

2. Průměr - průřez vodiče
Přepočet z průměru vodiče na průřez a zpět

Průměr vodiče:   mm
Průřez vodiče:  
mm2
 

Průřez vodiče:   mm2
Průměr vodiče:  
mm
 

3. Výkon transformátoru
-Orientační zjištění výkonu trafa (230V, 50Hz) podle odporu primáru. Platí opravdu jen hodně orientačně :).
-Zjištění výkonu trafa (EI jádro, 50Hz) podle průřezu středního sloupku. (Trafa s vysokou indukcí a teplotní třídou může podhodnotit.)

Odpor primáru:   ohm
Výkon trafa:  
VA
 

Průžez středního sloupku:   cm2
Výkon trafa:  
VA
 

4. Hmotnost vodiče
Vztah mezi hmotností drátu, průřezem (průměrem) drátu a jeho délkou. Zadejte kov a libovolné 2 hodnoty, třetí bude dopočítána.

Kov:  
Průřez:   mm2
Délka:   m
Hmotnost:   g
 

Kov:  
Průměr:   mm
Délka:   m
Hmotnost:   g
 

5. Měření kapacity "síťovou metodou"
Podle proudu, který teče kondenzátorem při napětí 230V 50Hz, se spočítá kapacita.

Proud:   A
Kapacita:  
uF
 

6. Měření indukčnosti "síťovou metodou"
Podle proudu, který teče tlumivkou (cívkou) při napětí 230V 50Hz, se spočítá indukčnost (metoda se hodí jen na železné indukčnosti dostatečně velké, aby nedošlo k jejich zničení, přesycení nebo vyražení jističe).

Proud:   A
Indukčnost:  
H
 

7. Úbytek LED vs. vlnová délka
Vztah mezi úbytkem napětí na diodě LED a její vlnovou délkou (orientační)

Úbytek napětí:   V
Vlnová délka:  
nm
 

Vlnová délka:   nm
Úbytek napětí:  
V
 

8. Svítivost - světelný tok
Přepočet svítivosti v kanedlách (cd) na světelný tok v lumenech (lm) a zpět. Hodí se pro LED diody a jiné světelné zdroje. Díky němu můžete určit i měrný světelný výkon a světelnou účinnost a porovnávat světelné zdroje s různým úhlem vyzařování. Alfa je úhel světelného kužele.

Svítivost:   cd
Úhel:   °
Světelný tok:  
lm
 

Světelný tok:   lm
Úhel:   °
Svítivost:  
cd
 

9. Krátkodobé přetěžování vedení či vinutí
-Výpočet, o kolik °C se ohřeje vodič přetěžovaný určitým proudem po určitou dobu.
-Výpočet, jak dlouho lze přetěžovat vodič proudem I, pokud víme maximální oteplení, což je rozdíl počáteční teploty a maximální povolené teploty vedení či trafa.

Kov:  
Proud:   A
Průřez:   mm2
Čas:   s
Oteplení vodiče (T1 - T0):  
°C
 

Kov:  
Průřez:   mm2
Dovolené oteplení (T1 - T0):   °C
Proud:   A
Maximální čas přetěžování:  
s
 

10. Thomsonův vztah (L, C, f)
Thomsonův vztah - vztah mezi kapacitou kondenzátoru, indukčností cívky a rezonanční frekvencí v rezonančním obvodu LC. Z libovolných dvou hodnot lze dopočítat třetí.

Kapacita:   uF
Indukčnost:   H
Frekvence:   Hz
 

11. Nabíjení a vybíjení kondenzátoru
Nabíjení (vybíjení) kondenzátoru konstantním proudem - vztah:
C.U = t.I
[Farad . Volt = sekunda . Ampér]
Zadejte libovolné tři veličiny, čtvrtá bude dopočítána.

Čas:   s
Kapacita:   uF
Změna napětí:   V
Proud:   A
 

12. Indukčnost a SS napětí
Indukčnost připojená na stejnosměrné napětí - vztah:
L.I = t.U
[Henry . Ampér = sekunda . Volt]
Zadejte libovolné tři veličiny, čtvrtá bude dopočítána.

Čas:   s
Indukčnost:   H
Změna proudu:   A
Napětí:   V
 

13. Kondenzátor ve střídavém obvodu
Vztah kapacitou, frekvencí, napětím a proudem. Zadejte libovolné tři veličiny, čtvrtá bude dopočítána.

Kapacita:   uF
Frekvence:   Hz
Napětí:   V~
Proud:   A~
 

14. Indukčnost ve střídavém obvodu
Vztah indukčností, frekvencí, napětím a proudem. Zadejte libovolné tři veličiny, čtvrtá bude dopočítána.

Indukčnost:   H
Frekvence:   Hz
Napětí:   V~
Proud:   A~
 

15. Výpočet síťového transformátoru
Výpočet síťového transformátoru a klasickými EI, EE, M nebo TU plechy. Frekvence 50Hz. (Na toroidní, UI a LL trafa neplatí)

Primární napětí:   V~
Sekundární napětí:   V~
Sekundární proud:   A~
Výkon:  
VA
Jádro (stř. sloupek):  
cm2
Primární proud:  
A~
Počet závitů primáru:  
Počet závitů sekundáru:  
Průměr drátu primáru:  
mm
Průměr drátu sekundáru:  
mm
 

16. Usměrňovač - výstupní napětí a zvlnění
Tento výpočet umožňuje přesný (nikoliv aproximovaný) výpočet výstupních parametrů usměrňovače. Zjistí maximální a minimální napětí, jejich rozdíl (zvlnění) a relativní zvlnění. Umožňuje volbu mezi jednocestným a dvoucestným (můstkovým) usměrňovačem. Lze zvolit i mezi zátěží s konstantním odběrem proudu (např. stabilizátor) nebo odporovou zátěží. Je možné zadat i úbytek diody nebo můstku. Pro jednocestný usměrňovač (1 dioda) je to cca 0,8V. Pro můstek je úbytek cca 1,6V, protože se uplatňují vždy 2 diody. (Za pomoc s výpočtem odporové zátěžě děkuji Goheecovi.)

Typ usměrňovače:  
Typ zátěže:  
Střídavé napětí:   V~
Výstupní proud:   A
Kapacita   uF
Frekvence   Hz
Úbytek diody (usměrňovače)   V
Umax:  
V
Umin:  
V
Zvlnění:  
V
Zvlnění (relativní):  
%
 

17. Odpor pro LED
Výpočet předřadného odporu pro diodu LED. Zadejte úbytek diody, napájecí napětí a požadovaný proud (menší než její max. proud). Napájecí napětí musí být vždy větší, než úbytek.

Požadovaný proud LED:   mA
Napájecí napětí:   V
Úbytek napětí na LED:   V
Odpor:  
ohm
 

18. Ohmův zákon
K tomu snad není co dodat :). Zadejte 2 veličiny, třetí bude dopočítána.

Napětí:   V
Proud:   A
Odpor:   ohm
 

19. "Wattův" zákon
Lze volit mezi stejnosměrným proudem (Vztah P = U . I) a střídavým proudem (Vztah P = U . I . cos fí). Chybějící veličina bude dopočítána.

Typ proudu:  
Napětí:   V
Proud:   A
Účiník:  
Výkon:   W
 

20. Příkon odporové zátěže, ztráta v odporu/vodiči
-Zjistí ztrátu a úbytek vodiče/odporu při známém proudu nebo určí proud, při kterém dochází k dané ztrátě. -Určí jistí odebíraný proud a příkon odporového spotřebiče (ztrátu odporu) připojeného na známé napětí nebo určí potřebné napětí pro dosažení dané ztráty a při ní protékající proud. -Zjistí odpor, který spotřebič musí mít, aby z daného napětí odebíral daný výkon. Zobrazí při tom také jeho proudový odběr. -Spočítá, jaký odpor musí spotřebič (vodič) mít, aby docházelo při daném proudu k dané ztrátě. Současně zobrazí jeho úbytek napětí. -Podle napětí a proudu určí odpor a příkon spotřebiče.
Zadejte DVĚ hodnoty, zbylá dvojice bude dopočítána.

Napětí:   V
Proud:   A
Odpor:   ohm
Výkon:   W
 

21. RC obvod - Vybíjení kondenzátoru přes odpor.
Kondenzátor C je nabit na počáteční napětí U1. Přes odpor R se vybije na koncové napětí U2 za dobu t. Vztah mezi odporem, kapacitou, počátečním napětím, koncovým napětím a dobou vybíjení. Zadejte 4 hodnoty, pátá bude dopočítána.

Kondenzátor C:   uF
Odpor R:   ohm
Počáteční napětí U1:   V
Koncové napětí U2:   V
Doba vybíjení t:   s
 

22. RC obvod - časová konstanta (tau)
Vztah mezi odporem a kondenzátorem RC článku a jeho časovou konstantou. Zadejte 2 hodnoty, třetí bude dopočítána. Časová konstanta je doba, za kterou se napětí na kondenzátoru sníží e-krát (2,718x).

Kondenzátor:   uF
Odpor:   ohm
Časová konstanta (tau):   s
 

23. Energie v kondenzátoru
Výpočet energie v kondenzátoru. Lze volit mezi verzí s celkovou energií a uvolněnou energií (energie, která se uvolní při neúplném vybití kondenzátoru na zbytkové napětí). Výpočet se hodí např. při návrhu stroboskopů, fotoblesků, coilgunů (cívkových pistolí) apod. Zadejte všechny údaje kromě jednoho, který bude dopočítán.

Energie:  
Napětí:   V
Zbytkové napětí:   V
Kapacita:   uF
Energie:   J (Ws)
 

24. Proudová hustota ve vodiči
Formulář umožňuje počítat s proudovou hustotou vodiče, vedení nebo vinutí transformátoru.
-Výpočet parametrů vodiče (průměr a průřez) podle známého proudu a zvolené proudové hustoty
-Výpočet proudové hustoty podle známého proudu a vodiče (známe průměr nebo průřez)
-Výpočet max proudu, pokud víme max. proudovou hustotu a průměr či průřez použitého vodiče.
Zadejte DVĚ hodnoty, zbylé dvě budou dopočítány.

Proud:   A
Proudová hustota:   A/mm2
Průřez vodiče:   mm2
Průměr vodiče:   mm
 

25. Frekvence a střída oscilátoru s 555
Výpočet frekvence a střídy oscilátoru (astabilního klopného obvodu) s časovačem 555 (NE555, CA555, CM555, SA555, TS555...). Zadejte hodnoty odporů R1, R2 a kondenzátoru C1 (viz obrázek). Zvolte, zda je v obvodu použita dioda D1 (umožňuje získat střídu pod 50%).Dioda D1:  
R1:   ohm
R2:   ohm
C1:   uF
Frekvence:  
Hz
Střída:  
%
 

26. Výpočet SS elektromagnetu
Výpočet cívky stejnosměrného elektromagnetu. Zjistí vhodný průměr drátu a počet závitů pro elektromagnet napájený napětím U s vinutím na kostřičce známých rozměrů a zvolenou proudovou hustotou ve vodiči. Určí i potřebnou délku drátu, SS odpor vinutí a odebíraný proud.
Činitel (koeficient) plnění vinutí q je poměr celkového průřezu mědi (čistý průřez drátu krát počet závitů) k ploše okénka vinutí.Materiál vinutí:  
Napájecí napětí U:   V
Proudová hustota:   A/mm2
Vnitřní průměr cívky d1:   mm
Vnější průměr cívky d2:   mm
Délka cívky (solenoidu) l:   mm
Činitel plnění vinutí q:  
Počet závitů N:  
Průměr drátu:  
mm
Délka drátu:  
m
SS odpor drátu:  
ohm
Odebíraný proud:  
A
 


Windows Community
Problém s apgrejdom win 10
Nastavenie a inštalácia. Pomoc pri inovácii na Windows
Opravy WIN + nastavenie prepínania uživatelov
Najdolezitejsie prikazy pre pracu v systeme UNIX
Zoznam čísel portov TCP a UDP
Služby mail extractor : http://www.ip.market.sk/extrak/extractor.php
Protokoly TCP a UDP Zoznam čísel portov TCP a UDP
Alt + kod - špeciálne znaky
Audio TEST http://ip.market.sk/audio/
Systemové prikazy http://ip.market.sk/prikazy/default.htm
Vzorce elektrotechnika: http://ip.market.sk/vypocet.html
Popular packet capture/modify/inject library for Windows ReQrypt WinDivert Tallow
QNAP QTS 4.3.5/4.4 Užívateľská príručka
Jazykové balíky a balíky language interface Pack